Kinestetik olarak masum, potansiyel olarak azılı suçlu.
Home Theme camon bitchess Submit

taskafaliblog:

herkesin yaşadığı şeyi ne de güzel anlatmışlar :)

(uykulugunler gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter
>